Provozní řád RC SPOLEČNÝ DEN

Pořadatelem kurzů a akcí je rodinné centrum SPOLEČNÝ DEN, z.s.

Účast v kurzu

 1. Místa v kroužku/kurzu (dále jen kurz) se rezervují na webových stránkách www.spolecnyden.webooker.eu =registrační a náhradový systém (dále jen SYSTÉM).
 2. Registrací v SYSTÉMU zájemce souhlasí s tímto provozním řádem. Po uhrazení kurzovného je provozní řád pro klienta závazný. Klientem spolku je ten zájemce, který uhradí kurz nebo lekci a to po dobu trvání kurzu či lekce.
 3. Klienti (účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce), kteří nemají přístup k počítači a nemohou se zaregistrovat, zaregistruje lektor kurzu. Pokud klient nedisponuje e-mailovou adresou, nebudou mu zasílány informace ze SYSTÉMU (například o zrušení lekce, změnách v rozvrhu apod.). Tyto informace nebudeme klientovi bez emailové adresy zasílat jiným způsobem. V našem systému bude zaregistrován jako klient bez emailu.
 4. Zájemci se mohou přihlásit na kurz i v průběhu jeho konání a to pomocí SYSTÉMU.
 5. Pořadatelé kurzů si vyhrazují právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí alespoň 7 zájemců, v kurzech pro malé skupiny alespoň 5 nebo 3 zájemci.
 6. Kurzy pro děti” probíhají bez přítomnosti rodičů. Přítomnost rodiče na těchto lekcích je možná vždy jen po domluvě s lektorem.
 7. Sourozenec účastníka “kurzu pro rodiče s dětmi” (dítě do 1,5 roku věku) může být po domluvě s lektorem na lekci bezplatně přítomen, nenarušuje-li její průběh.

Platební podmínky

 1. Cena kurzu a cena jednotlivé lekce je uvedena v SYSTÉMU.
 2. Pokud se zájemce přihlásí během probíhajícího kurzu, platí částku za lekce zbývající do konce kurzu. Cena kurzu je automaticky generována v SYSTÉMU.
 3. Po registraci do kurzu přijde zákazníkovi e-mailem faktura s bankovními údaji (č.účtu: 2300695878/2010 FIO Banka) a příslušným variabilním symbolem nutným k zaplacení (v.s. automaticky generován v SYSTÉMU).
 4. Kurzovné je nutné zaplatit do 10 dnů ode dne přihlášení v SYSTÉMU (nebo jak je stanoveno na faktuře). Pokud kurz nebude do této doby uhrazen, posíláme klientovi upomínku. Pokud klient do 3 dnů fakturu neuhradí,  tak rezervace kurzu propadá.
 5. Smluvní strany při uzavírání této smlouvy berou v úvahu i proběhlou celosvětovou pandemii onemocnění Covid-19 (dále označováno taktéž jako SARS CoV-2). Smluvní strany nemohou v době uzavření této smlouvy předvídat přijetí případných nových, zpřísňujících, omezujících opatření orgánů veřejné moci, jejich obsah a rozsah může mít zásadní vliv na konání kurzu/ služby, kterou si klient od poskytovatele objednává. S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na následujícím:

  Uhrazením faktury klient souhlasí s tím, že mu kurzovné nebude vráceno v těchto případech:

  a] Kurz nemohl být otevřen z důvodu vyhlášení omezujících opatření orgánů veřejné moci a smluvní strany nebo aspoň jedna z nich musí toto nařízení musí respektovat.

  b]  V průběhu konání kurzu/služby bylo vyhlášeno omezující opatření orgánů veřejné moci poskytovatel služby musí ukončit nebo pozastavit kurz, který si klient u nás koupil.

  Poskytovatel se pokusí lekce nahradit jiným adekvátním způsobem (lekce on-line, inspirace, články apod.), pokud to bude v jeho možnostech.

Náhrady

 1. Klient se může z příslušné lekce omluvit POUZE prostřednictvím SYSTÉMU.
 2. Pokud chce získat náhradní lekci, musí se klient z lekce odhlásit prostřednictvím systému nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce.
 3. Pokud lekce není omluvena  prostřednictvím SYSTÉMU, nelze si ji nahradit.
 4. V SYSTÉMU si klient vybírá náhradní lekci. Lekci si vybírá z nabídky kurzů v daném semestru a to podle náhradové skupiny jeho kurzu. Kurzy jsou rozděleny na NORMAL (téměř celá nabídka kurzů) a ostatní (lekce pro seniory a 25 minutové lekce).  Na některou lekci si klient nemůže uplatnit svou náhradu z důvodu její jedinečnosti (například lekce pro těhotné).
 5. Omluvenou lekci si lze nahradit pouze do konce trvání kurzu, který si účastník zaplatil.
 6. Zameškané lekce mohou být nahrazeny i jiným členem rodiny. Vybraná náhradní lekce musí odpovídat věkové kategorii účastníka nebo jeho zástupce.
 7. Lekce, které si klient v průběhu trvání kurzu nenahradí, se nepřesouvají do dalšího semestru ani se účastníkovi neproplácejí zpět.
 8. Lekce, které se neuskuteční z důvodu nemoci lektora, se nahrazují, o termínu náhrady jsou účastníci informováni min. 5 dní předem.
 9. Klienti zaregistrovaní do podzimního semestru automaticky převádíme do jarního semestru. Pokud o kurz již klient nemá zájem, stačí tuto informaci poslat na info@spolecnyden.cz  a z kurzu bude vymazán.
 1. V SYSTÉMU si klient vybírá náhradní lekci. Lekci si vybírá z nabídky kurzů v daném semestru a to podle náhradové skupiny jeho kurzu. Kurzy jsou rozděleny na NORMAL (téměř celá nabídka kurzů) a ostatní (lekce pro seniory a 25 minutové lekce).  Na některou lekci si klient nemůže uplatnit svou náhradu z důvodu její jedinečnosti (například lekce pro těhotné).

Vrácení a storno kurzovného

 1. Podmínky pro odhlášení z kurzu po zaplacení kurzovného:
  – odhlášení do zahájení kurzu (1. lekce kurzu) – poskytovatel vrátí účastníkovi celou částku s odečtením manipulačního poplatku 100 Kč, nebo plnou částku, pokud si za sebe účastník najde náhradu.
  – odhlášení do druhého dne po konání 1. lekce uhrazeného kurzu – poskytovatel vrátí účastníkovi celou částku s odečtením manipulačního poplatku 100 Kč. Nebo vrátí plnou částku, pokud si za sebe účastník najde náhradu.
  – pozdější odhlášení po zahájení kurzu – poskytovatel nevrací účastníkovi zaplacenou částku. Vrátí ji pouze tehdy, pokud za sebe účastník najde náhradu.
 2. Žádost o odhlášení z kurzu posílá účastník e-mailem na adresu info@spolecnyden.czToto odhlášení musí být potvrzené Poskytovatelem písemně (emailem). Odhlášení jinou formou (telefonicky nebo prostřednictvím lektora) není možné.
 3. Pokud v rámci konání kurzu klient zjistí, že není ze závažných zdravotních důvodů schopen v kurzu pokračovat, je možné kredit za nevychozené lekce převést do dalšího semestru.
  – Kurzovné se převádí na další semestr pouze za 5 a více po sobě jdoucí hodiny nepřítomnosti.
  – Převést lze max 6 lekcí a to v případě, že si klient koupí kurz v následujícím semestru (dokoupí si zbytek kurzu).
  Pokud má klient zájem o převedení lekcí na další semestr, je povinen to neprodleně oznámit vedení rodinného centra (info@spolecnyden.cz). Nevyčerpané lekce bude v takovémto případě, na základě lékařského potvrzení či na základě dohody s vedením rodinného centra, převedeny na další semestr (maximálně 6 lekcí). Jednou převedené lekce nelze dále převádět do dalšího semestru.

Průběh kurzu

 1.  Provoz o prázdninách a svátcích je uveden „v rozvrhu“, který najdete v SYSTÉMU.
 2. Oděvy a obuv odkládají účastníci na místech k tomu určených. Za cenné věci ponechané bez dohledu provozovatel kurzů neručí.
 3. Pravidla pro předávání děti popisuje následující odstavec.

 Pro kurzy probíhající v centru Dračí brána platí: 

 • děti, které přicházejí na kurz samy mohou samy rovněž odejít. Děti se schází 10 minut před začátkem lekce v centru Dračí brána.
 • Pokud lektor přebírá nezletilé účastníky kurzu od rodičů nebo od jimi pověřené osoby, po skončení lekce je lektor předává zpět této osobě. Pokud by dítě vyzvedával někdo jiný než zákonný zástupce nebo pověřená osoba, musí osoba přivádějící dítě předat lektorovi papír s informací, kdo dítě vyzvedne.

Pro kurzy probíhající v ZŠ Petřiny sever platí:

 • děti, které přicházejí na kurz samy, mohou samy rovněž odejít. Děti se schází 10 minut před začátkem lekce před tělocvičnou/ učebnou/ hřištěm.
 • Pokud lektor přebírá nezletilé účastníky kurzu od rodičů nebo od jimi pověřené osoby, po skončení lekce je lektor předává zpět této osobě. Pokud by dítě vyzvedával někdo jiný než zákonný zástupce nebo pověřená osoba, musí osoba přivádějící dítě na začátku lekce předat lektorovi papír s informací, kdo dítě vyzvedne.
 • Pokud si rodič přeje, aby bylo jejich dítě vyzvednuto z družiny, zašle nám tuto informaci emailem na info@spolecnyden.cz. V emailu uvede jméno dítěte, jeho třídu a jméno vychovatelky – družinářky. Na některé lekce (např. Pilates 4kids) z provozních důvodů nelze děti vyzvednout. Jedná se však o lekce, které jsou pro starší děti 9 a více let. Tato informace bude vždy uvedena v SYSTÉMU při přihlašování.
 • Děti, které si lektor nebo zástupce rodinného centra vyzvedává z družiny, budou po skončení lekce opět odvedeny do družiny. Pokud si rodič přeje, aby jeho vyzvednuté dítě nebylo odvedeno zpět do družiny, je nutné tuto skutečnost uvést v poznámce při registraci dítěte na lekci a zároveň o tom rodič informuje družinu, tak jak družina vyžaduje.
 • Při vyzvedávání dětí z družiny se lektor řídí informacemi od vás a podle informační tabule školy o pohybu družin. Pokud dítě nenajde 10 minut před zahájením lekce na daném místě (v družině nebo na hřišti), není jeho povinnosti ani v jeho silách dítě hledat po škole.
 1. Klienti kurzu, případně jeho zákonný zástupce, je odpovědný za škody jím způsobené během trvání lekce.
 2. Klienti kurzu i jejich zákonní zástupci (rodiče nezletilých dětí) dodržují v prostoru tělocvičny zákaz konzumace jídla a udržují  pořádek v celém objektu (tělocvična, šatna, hala, toalety). Účastníci kurzu nosí vhodnou obuv (bez obuvi) i oblečení.
 3. Rodiče zodpovídají za své děti, pokud se kurzu či akce účastní (jedná se především o kurzy rodiče s dětmi a všechny akce či pobyty, které pořádá pořadatel).
 4. Rodiče a pověřené osoby, které čekají na dítě v hale (Dračí brána, Křenova 11), v budově ZŠ Petřiny sever nebo na školním hřišti, dodržují pořádek a klid a ručí i za ostatní své děti/svěřence.

Ustanovení

Klient kurzu/akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s tím, aby  Pořadatel pořídil jeho fotografie nebo video na kurzech či akcích. Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií nebo videa, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné). Souhlasí s tím, že fotografie nebo video může být změněno, použito jako součást díla (leták, klip) nebo může být použita pouze její část. Tyto fotografie či videa budou použity jen pro propagaci a podporu rodinného centra SPOLEČNÝ DEN. Fotografie nebudou poskytovány třetím osobám.

Upozornění

Všechny cvičební styly jsou určeny zdravým lidem. Účastí na lekci každý v plném rozsahu odpovídá za svůj zdravotní stav a způsobilost ke cvičení.  Jakákoli rizika a případné škody s tímto spojené nese výhradně účastník cvičení.

Závěrečná ustanovení

Účastník nebo jeho zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tímto provozním řádem při registraci na kurz přes registrační systém. Po registraci na kurz se stává provozní řád pro účastníka kurzu případně i jeho zákonného zástupce závazný.

S osobními údaji  je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vaše osobní údaje zpracováváme s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).  Celé znění naleznete  zde >>.

 

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 18.8.2020